Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

IZ u BiH

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je jedna i jedinstvena zajednica muslimana u Bosni i Hercegovini, Bošnjaka izvan domovine i drugih muslimana koji je prihvataju kao svoju.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj i Mešihat Islamske zajednice u Sloveniji, sastavni su dio Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Struktura
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini sastavljena je od sljedećih organizacionih jedinica i cjelina: - Džemat, - Medžlis, - Muftijstvo/muftija, - Rijaset, - Reisu-l-ulema, - Sabor Islamske zajednice, - Ustavni sud Islamske zajednice.
Misija
Jedna od temeljnih zadaća Islamske zajednice predstavlja čuvanje vjerodostojnosti islamskih normi i osiguravanje njihovog zvaničnog tumačenje i primjene u životu muslimana i društvenom ambijentu u kojem djeluje. Izvršavanje ibadetskih islamskih dužnosti u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini utemeljeno je na primjeni hanefijskog mezheba.

Husein ef. Kavazović


Husein ef. Kavazović je 14. po redu Reis-ul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Radio je kao imam, hatib i mualim u džematima u Srebreniku i Gradačcu. Obavljao je funkciju muftije tuzlanskog u periodu od 1993. do 2012. godine. U članstvo Sabora IZ-e u RBiH izabran je prije same Agresije na Bosnu i Hercegovinu. Biran je za člana Rijaseta IZ-e u BiH, u svim mandatima. Član je Vijeća za fetve IZ-e u BiH.

Stubovi Islama

Ispovijedanje vjere (šehadet)

Prvi stub islama

Ispovijedanje vjere (šehadet)

Molitva (namaz)

Drugi stub islama

Molitva (namaz)

Post (saum)

Treći stub islama

Post (saum)

Milostinja (zekat)

Četvrti stub islama

Milostinja (zekat)

Hodočašće (hadž)

Peti stub islama

Hodočašće (hadž)


Sura El-Fatiha

Bis'millahir-rah'manir-rahim! El-hamdu-lillāhi Rabbil - 'ālemīn, Errahmānir-rahīm, Māliki jev-middīn. Ijjāke na'budu ve ijjāke nesteīn. Ihdi-nessirātal mustekīm, sirātallezīne en'amte 'alejhim, gajril-magūbi'alejhim ve leddāllīn. (Amin!)
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!
„Mi smo vam jednog od vas kao Poslanika poslali, da vam riječi naše kazuje, i da vas očisti i da vas Knjizi i mudrosti pouči i da vas ono što niste znali nauči.“ (El-Bakara, 151)